Modele de cerere

Model de cerere privind accesul la informaţiile oficiale

 

Către ___________________________________

(Denumirea autorităţii sau instituţiei)

Dlui/Dnei ________________________________

 

De la ___________________________________

 

__________________________________

 

În conformitate cu Legea privind accesul la informaţie, vă solicit

următoarele informaţii/documente:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Indicaţi varianta în care doriţi să primiţi informaţiile:

a) mă satisface o expunere verbală;

b) voi examina documentul la sediul instituţiei;

c) solicit unele copii;

d) solicit copia traducerii documentului în limba (indicaţi) _______;

e) solicit imprimarea documentului pe dischetă ______, pe casetă video ____,

pe casetă audio ________;

f) alte forme (indicaţi)_________.

 

Vă rog să-mi expediaţi documentele solicitate:

pe adresa: ______________________________________________ sau

pe adresa electronică (e-mail): ______________________________ sau

fax: _________________

 

 

 

Data _______ Semnătura ____________

 

CERERE DE AUTORIZAŢIE

 

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a) _____________________________________________reprezentand                            societatea  cu           /  întreprinderea
 răspundere limitată   / individuală                                                                                                               

cu numărul de indentificare  şi cod fiscal ______________                                              rog a aproba

eliberarea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii situata in                        

                                                                                                                                              

cu suprafaţa comercială                                                          

Unitatea va avea urmatorul profil (se indica dacă solicită să comercializeze băuturi alcoolice şi

tutun după caz)___________________________________________________               
________________________________________________                                                        

Date pentru contact (telefonul) :_______________________________________________

Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

- certificat de înregistrare a întreprinderii;
- certificat de proprietate asupra imobilului nelocativ;
- process-verbal de recepţie finală(pentru unităţile amplaste în locuri noi  date în exploatare);
- autorizaţie sanitară (veterinară după caz);
- contract de locaţiune;
- contract servicii comunale;
- programul de lucru ;

 - contract de arendă funciară sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;

 - certificatul de conferire a categoriei(pentru alimentaţia publică)

- licenţa (după caz)

 

Data ___________                                                      Semnatura                                                                             

 

          DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI 

 

CERERE DE PATENTĂ

 

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a)                                                                 deţinatorul (ea) buletinului

de identitate (seria şi numărul)                                                                                                                    

cod personal                                                   cu domicilui                                                                

   rog a aproba eliberatea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii în

baza patentei de intreprinzător  pe adresa   :            

                                                                                                                                             

cu suprafaţa                                                     pe perioada                                                              

Unitatea va avea  urmatorul profil :
                                                                                                                                                        

Date pentru contact (telefonul)                                                                                                          

Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

  • autorizaţie sanitară (pentru produse alimentare şi servicii sociale);
    - contract  de locaţiune ;
    - buletinul de identitate ;
  •   programul de lucru

 

                Data ___________                                                      Semnatura                                                                             

 

DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI 

CERERE DE PRELUNGIRE A AUTORIZAŢIEI

 

 DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) _____________________________________________reprezentand                            societatea  cu           /  întreprinderea
 răspundere limitată   / individuală                                                                                                                 

cu  sediul în                                                                                                                                         

cu numărul de indentificare  şi cod fiscal ______________                                              rog a aproba

prelungirea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii situata pe adresa

                                                                                                                                              

cu suprafaţa comercială                                                          

Unitatea are urmatorul profil ( pentru produse alimentare se indică dacă se solicita comercializarea băuturilor alcoolice şi tutun)

___________________________________________________                                                  
_________________________________________________                                                      

Date pentru contact (telefonul) ____________________________________________

Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

-  autorizaţie sanitară (veterinară după caz);
- contract de locaţiune ( valabil) sau documentele ce confirmă proprietatea privată ;

- programul de lucru ;

- certificat de conferire a categoriei (pentru alimentaţia publică)

- contract de arendă funciară ;

- originalul autorizaţiei cu termenul expirat;

- contract  servicii comunale ;

 

Data ___________                                                      Semnatura      

CERERE

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

Către

Consiliul ___________________________

 

             

Primăria  ___________________________________

            

 

 

Subsemnatul  ________________________________________________________

______________________________________________________________________

cu domiciliul     ________________________________

          

 

_________________ ______________ cod poştal__________

comuna                                     satul

 

strada___________nr.____bloc______sc._________et.________ap._______

 

solicit eliberarea în conformitate cu  prevederile Regulamentului privind certificatul de  urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării  construcţiilor şi amenajărilor, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 18 aprilie 1997, a certificatului de urbanism pentru terenul şi construcţiile situate

 

cod poştal_______________ strada__________________ nr. ____________

 

nr.fişei cadastrale (3) ____________________________________________

nr.fişei funciare

 

nr.topografic al parcelei __________________________________________

 

sau identificat prin (4)____________________________________________

______________________________________________________________

 

Certificatul de urbanism este necesar pentru (5) ____________________________________

___________________________________________________________________________

 

Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism  este de _____________m2.

 

Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sînt exacte.

 

Data________20__                                                          Semnătura

 

NOTĂ.

Plata pentru  emiterea certificatului de urbanism se stabileşte  de către personalul de specialitate autorizat. Chitanţa de plată a plăţii se anexează la cerere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Numele şi  prenumele  solicitantului:  persoana fizică sau reprezentantul organizaţiei (firmei), cu  precizarea denumirii organizaţiei (firmei) şi funcţiei solicitantului în cadrul acesteia.

(2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru reprezentantul organizaţiei (firmei)  - cu datele privind sediul acesteia.

(3) Se completează cu numărul fişei cadastrale sau  numărul fişei funciare şi  cu  numărul topografic al parcelei din planul cadastral eliberat, la cererea solicitantului, de către organul corespunzător, în raza căruia se găseşte amplasamentul pentru care se solicită certificatul de urbanism.

În lipsa acestora, se completează cu numărul de ordine al posesorului şi cu suprafaţa de teren, înscrise în registrul cadastral.

(4) În cazul  în  care terenul nu poate fi  identificat  prin  fişa cadastrală/fişa funciară, se completează prin:

descrierea poziţiei terenului prin repere identificabile, sau   ridicare topografică, sau  plan de situaţie, sau

act doveditor de impunere fiscală care să conţină identificarea poziţiei terenului, sau  studii şi planuri urbanistice anexate.

(5) Se completează tipurile de lucrări conform literelor a) pînă la h) sau operaţiunile imobiliare de la literele i) şi j), după cum urmează:

a) lucrări de  construire,  reconstruire, consolidare,  modificare, extindere sau reparare a construcţiilor;

b) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentînd monumente  şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie ale acestora;

c) lucrări de  construire,  reconstruire,  consolidare,modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare subterane şi supraterane, inclusiv a branşamentelor, împrejmuirilor şi mobilierului urban, amenajărilor de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi  ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

e) construcţii provizorii de şantier;

f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;

g) lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame;

h) lucrări de  construire, reparare, protejare, conservare ce ţin de protecţia mediului înconjurător;

i) vînzări, cumpărări, concesionări, împărţiri;

j) alte scopuri.

Pentru literele  a)  pînă la h) se vor preciza  destinaţia,  mărimea şi/sau capacitatea.

 

.